Shrnutí sezony 2017:

Letošní sezona utekla jako voda, a to, co jsem si na začátku sezony nechtěla vůbec připustit se stalo skutečností. Na podzim minulého roku jsem troufale prohlásila: “ v příštím roce, chci stát v TOP 3 celé Evropy”.

Nyní ukončuji sezonu 2017 a hrdě povznáším nejlepší výsledek kariéry a tím je double Mistrovský titul FIM Europe BAJA 2017 v kategoriích – Q2 a Woman. Jsem velmi pyšná, na to že jsem mohla pro Českou Republiku a mé partnery přivézt to největší ocenění, co jen v Evropě jde!!!

Ani v České Republice jsem se nezratila a tak jsem si ve zbrusu novém seriálu – Last Adventure v kategorii Quad vyjela celkově 2 místo, jako jediná žena v mužské třídě.

Ovšem největším krokem této sezony byla kvalifikace na Dakar 2018, která proběhla úspěšně v dakarské sérii Merzouga Rally. A tak mne uvidíte stát na jednom z nejnáročnějších závodů planety DAKAR.

V duchu tradice!

Moc bych chtěla poděkovat rodině, která to se mnou opravdu nemá lehké. Doma mne během závodní sezony vidí jen velmi zřídka. Velké poděkování také patří celému týmu mechaniků, fotografů, PR, kuchařům a všem lidem, kteří se velkou měrou podílejí na úspěchu, který je náš společný! Jsem na celý tým pyšná, máme za sebou velký kus práce, a po celé našlapané sezoně jste pro mě jako druhá rodina! Přátelství závodníku a mechaniku je víc, než si někdo dovede představit.

Nesmím opomenout poděkovat sponzorům, kteří jdou již několik let dlouhou křivolatou cestou se mnou! Podpora kterou od Vás mám je pro mě nejdůležitějším aspektem, a v každém závodě kus závodu jedu za vás, před každým závodem se modlím v to, abych Vás nezklamala a reprezentovala nás co nejlépe!

No a taky bych chtěla poděkovat vám všem fanouškům: “Vy jste ti, kteří celý tým ženou kupředu a jste náš hnací motor i ve chvílích, kdy nemáme zrovna růžové dny.”

#mogul #bigshock #maxxis #megalevnepneu #protlum #3F #sette #fitpro#lamax #dukla #vozp #fitnessklanovice #adventuremenu #mrg #CZchains#yamaha #grillrestaurantzavetrem #rodina #motobat

———————————————————–
Season 2017:
This season has run away like water, and what I did not want at the beginning of the season at all to become reality. Last fall, I boldly said: „Next year, I want to become the TOP 3 of the whole of Europe“.

Now I end the 2017 season and proudly raise my best career result, and this is the double Master FIM Europe BAJA 2017 in the categories – Q2 and Woman. I am very proud of the fact that I was able to bring to the Czech Republic and my partners the greatest prize that is only in Europe !!!
Even in the Czech Republic, I did not get lost, so in the brand new series – Last Adventure in the Quad Sportovní category, I got a total of 2 places as the only female of the series.

But the biggest step this season was the Dakar 2018 qualifier, which was successful in the Dakar Merzouga Rally series. So you can see me standing at one of Dakar’s most challenging races.

In the spirit of tradition!

I would like to thank the family, who really does not have a light affair with me. At home, I find it very rare during the race season. Great thanks also to the entire team of mechanics, photographers, PRs, chefs and all the people who are very much involved in the success that is our common! I’m proud of the whole team, we’ve got a lot of work done, and you’re like a second family for me all season!

I must not forget to thank the sponsors who have been going with me for some years now! The support that I have from you is the most important aspect for me, and in each race I race for you, I pray before each race to disappoint you and to represent us the best!

Well, I would like to thank all of you fans: „You are the ones who take the whole team forward and you are our driving engine even when we do not have pink days.“