CZexxx v tisku:

  • Koktejl:

https://www.topkoktejl.cz/clanek/1027-ollie-rouckova-opet-dosahla-na-zlato-hadejte-v-jake-discipline/?fbclid=IwAR3QYb9eFE9TKpi8ht3Kws8d1xPmG0V6PQYD2gj2zQh8ZbArlNcHg7YA8Jg

  • Elita Národa: 

http://www.elitanaroda.cz/clanek/1922-ollie-rouckova-byla-opet-na-bedne-hadejte-v-jake-discipline/?fbclid=IwAR1wHnrG3QDJHECOoS6dbkEZXm6Jor6JrmeWuySTAYB-NrmqePf4VyQPGB0

  • Magazín Elita:

https://www.magazinelita.cz/clanek/9336-dakarska-zavodnice-olga-rouckova-ma-zlato-hadejte-v-jake-discipline/?fbclid=IwAR2cg7_GrTwyyH8lZhf0cKjiQA7RcElY70OPumoWfM_XLg9WVxnhRk5TKrk